Klauzula informacyjna


zgodna z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

    1. Administratorem Państwa danych osobowych jest INTERMOP sp. z o.o. z siedzibą w Chorzowie, Pl. Św. Jana 30, KRS nr 0000234190.

    2. Z Administratorem mogą się Państwo kontaktować pod adresem prowadzenia działalności gospodarczej podanym w punkcie 1 lub pod adresem e-mail: ……………………..

    3. Przez Administratora nie został powołany Inspektor Ochrony Danych.

    4. Informujemy, że nie jesteście Państwo profilowani.

    5. Podane przez Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu kontaktu, obsługi, rozpatrzenia - złożonego przy wykorzystaniu usługi elektronicznego formularza kontaktowego - Państwa zapytania, zgłoszenia, oferty świadczenia usług/pracy, zamówienia. 

    6. Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych będzie art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (dalej „Rozporządzenie”) tj. niezbędność do wykonania umowy lub do podjęcia działań na Państwa żądanie przed zawarciem umowy.

    7. Państwa dane mogą być przekazywane podmiotom lub organom uprawnionym na podstawie przepisów prawa. 

    8. Okres przetwarzania Państwa danych osobowych jest uzależniony od celu w jakim dane są przetwarzane. Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do udzielenia odpowiedzi na zapytanie, zgłoszenie i ewentualne dalsze prowadzenie korespondencji oraz przez okres niezbędny do obsługi, rozpatrzenia złożonej oferty świadczenia usług/pracy, zamówienia. Okres przetwarzania może zostać każdorazowo przedłużony o okres przedawnienia roszczeń, jeżeli przetwarzanie Państwa danych osobowych będzie niezbędne dla ustalenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami przez Intermop sp. z o.o.

    9. W odniesieniu do Państwa danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO.

    10. Ponadto, informujemy, że mają Państwo prawo do:
a) żądania dostępu do danych osobowych dotyczących Państwa, 
b) żądania sprostowania, usunięcia, a także prawo do przenoszenia danych osobowych dotyczących Państwa oraz prawo wniesienia sprzeciwu względem przetwarzania danych.
c) żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO.

Prawo to można realizować w siedzibie Administratora, tj. INTERMOP sp. z o.o., Pl. Św. Jana 30, 41 – 503 Chorzów, w godzinach urzędowania,  po uprzednim umówieniu za pośrednictwem e-mail.

    11. Przysługuje Państwu także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, gdy uznają Państwo, że przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy krajowe i europejskie. Organem Nadzoru jest Urząd Ochrony Danych Osobowych w Warszawie, ul. Stawki 2.

    12. Podanie danych osobowych jest wymagane przez INTERMOP sp. z o.o. w celu świadczenia usługi udostępnienia i obsługi elektronicznego formularza kontaktowego. Brak podania danych osobowych wymaganych przez INTERMOP sp. z o.o. będzie skutkować niemożliwością świadczenia usługi.